Bijdrage en subsidieregelingen

Mikrocentrum Bijdrage en subsidieregelingen; OOM, A+O Metalektro, Otib, Vlaamse KMO's, SNN, STOOF


OOM

De bijdrage in de scholingskosten is 50% per persoon per jaar tot een maximum van € 750,-. Bedrijven kunnen voorafgaand aan een cursus, training of opleiding een bijdrage aanvragen voor hun medewerkers. Meer informatie over de regeling vindt u op mijnoom.nl

Voorwaarden voor de aanvraag

  • uw bedrijf valt onder de CAO-werkingssfeer van OOM
  • u heeft uw verplichte bijdrage aan OOM betaald
  • alle gevraagde bewijsstukken dienen volledig ingevuld en ondertekend te zijn.


Mail naar info@oom.nl of bel 0172-52 15 55 (maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur).

Welke opleidingen/cursussen komen in aanmerking?
De cursussen, trainingen of opleidingen die door de werkgever en werknemer zijn vastgelegd in een persoonlijk opleidingsplan (POP) komen in aanmerking voor een vergoeding.

Algemene informatie OOM
Postbus 15
2390 AA Hazerswoude-Dorp
Telefoon: 0172 - 521 500
Fax: 0172 - 521 577
Internet: www.oom.nlao logo

Stichting A+O Metalektro is opgericht in 1983 door cao-partijen en is één van de eerste O&O fondsen. Wij delen op meerdere manieren kwalitatieve informatie met onze achterban: de 1200 metalektrobedrijven. Daarom zien we met grote regelmaat innovaties en oplossingen op het gebied van instroom, doorstroom en bedrijf en school. A+O verzamelt deze ervaringen en creatieve oplossingen, maakt ze toegankelijk voor de sector en deelt wat waardevol is. We noemen het: Verbinden wat werkt.

Opleiden en ontwikkelen
Op de site van A+O Metalektro vindt u meer informatie over vergoedingen voor het opleiden en ontwikkelen van (eigen) personeel. Zowel de mogelijkheden voor individuele werknemers als voor werkgevers zijn opgenomen. Ook mogelijkheden op dit thema voor samenwerkingsverbanden en sectorfondsen worden vermeld.

Algemene informatie A+O Metalektro
Frankrijklaan 10a, 2391 PX Hazerswoude-Dorp
Postbus 77, 2390 AB Hazerswoude-Dorp
Telefoon algemeen: 088-60 50 900
Telefoon vergoedingen direct: 088-60 50 960
E-mail: info@ao-metalektro.nlOTIB

Wat is de OntwikkelingsStimuleringsRegeling (OSR)?
De OSR (OntwikkelingsStimuleringsRegeling) is een tegemoetkoming in de scholingskosten van werknemers die werkzaam zijn in de technische installatiebranche. Deze vergoeding is bedoeld voor cursussen, trainingen en overige scholingsactiviteiten waarbij de werkgever de scholingskosten voor zijn rekening neemt. De werkgever kan bij OTIB een tegemoetkoming hiervoor aanvragen. Deze vergoeding kan alleen via de werkgever worden aangevraagd.

Hoogte van de vergoeding
De maximale vergoeding bedraagt € 150,- per werknemer per kalenderjaar. De hoogte van deze vergoeding wordt jaarlijks door OTIB vastgesteld. Op de website www.otib.nl, kunt u de actuele vergoeding terugvinden. Uw cursuskostennota’s kunnen alleen exclusief BTW gedeclareerd worden.

Individueel of collectief
De OSR kan op twee manieren ingezet worden. Individueel of collectief: Individueel: dit wil zeggen dat elke werknemer recht heeft op een ‘eigen’ vergoeding. Collectief: dit wil zeggen dat u het totaalbedrag kunt inzetten voor scholing zoals dat in het bedrijf wenselijk is. Hiervoor is wel een BOP (Bedrijfs Opleidings Plan) nodig en er dient een afstandverklaring per werknemer ondertekend te zijn.

Algemene informatie OTIB
Postbus 416
3440 AK Woerden
Telefoon: 0348 - 43 73 75
E-mail: servicedesk@otib.nl
Internet: www.otib.nl


AO logo
KMO-Registratiecode Mikrocentrum: DV.O 105511


Via de kmo-portefeuille zijn er subsidies mogelijk voor opleiding, advies, strategisch advies, advies internationaal ondernemen, technologieverkenning en coaching die worden ingekocht bij erkende dienstverleners.

Definitie
Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming bij een dienstverlener, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming, en dat gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Wat?
Met de kmo-portefeuille kan de kostprijs van opleidingen gevolgd door de werkende van de onderneming gesubsidieerd worden. Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren en betrekking hebben op de kernprocessen van de onderneming. Meer gedetailleerde informatie, ook m.b.t. de andere pijlers, vindt u op www.www.kmo-portefeuille.be.


stoof

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) ondersteunt flexorganisaties in Nederland bij het ontwikkelen en opleiden van hun flexkrachten en vaste medewerkers. Door onder meer vergrijzing, ontgroening en een groeiend aantal jongeren zonder startkwalificatie ontstaan de komende jaren tekorten aan gekwalificeerde medewerkers. Ook in de flexbranche zal dit goed merkbaar zijn. Daarom is het opleiden van flexkrachten van essentieel belang. Niet alleen voor jongeren en herintreders, ook voor volwassenen die al jaren aan het werk zijn. Flexorganisaties kunnen een beroep doen op STOOF voor advies, financiële ondersteuning, kennis en hulp bij implementatie. Voor meer informatie http://www.stoof-online.nl/